Tietosuojaseloste

Olemme iloisia, että olet kiinnostunut yrityksestämme. Tietosuojalla on erittäin suuri merkitys Kardex Holding AG:n johdolle. Kardex Holding AG:n verkkosivujen käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää yrityksemme erityisiä palveluja verkkosivuillamme, henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeellista. Kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja tällaiselle käsittelylle ei ole oikeudellista perustaa, pyydämme rekisteröidyltä aina tämän suostumusta.

Rekisteröidyn henkilötietojen, esimerkiksi nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron käsittely suoritetaan aina yleisen tietosuoja-asetuksen ja Kardex Holding AG:n maakohtaisten tietosuojasääntöjen mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa tiedotetaan rekisteröidyille heidän oikeuksistaan.

Kardex Holding AG on rekisterinpitäjänä toteuttanut luikuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistamaan näiden verkkosivujen kautta käsiteltyjen henkilötietojen mahdollisimman aukottoman suojan. Kuitenkin internetissä tapahtuvissa tietojensiirroissa voi olla tietosuoja-aukkoja, niin että absoluuttista suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen henkilö voi välittää henkilötietoja myös vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

Kardex Holding AG:n tietosuojaseloste perustuu käsitteisiin, joita eurooppalaisten direktiivien ja asetusten laatija on käyttänyt yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säätämisessä. Tietosuojaselosteemme tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä niin yleisölle kuin asiakkaillemme ja liikekumppaneille. Sen takaamiseksi haluamme ensin selittää käyttämämme termit.

Käytämme tässä tietosuojaselosteessa muun muassa seuraavia käsitteitä:

a) Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavaa luonnollista henkilöä (jäljempänä ”rekisteröity”). Tunnistettavissa olevana henkilönä pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

b) Rekisteröity

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, joiden henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

c) Käsittely

Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

e) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

f) Pseudonymisointi

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

g) Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

h) Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

i) Vastaanottaja

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

j) Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

k) Suostumus

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen, muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa pätevien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien säännösten mukaisesti:

Kardex Finland OY

Piippukatu 11

40100 Jyväskylä

Suomi

Phone: +358207558250

E-Mail: info.remstar.fi(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.fi

 

3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettu on:

Kardex Finland OY

Piippukatu 11

40100 Jyväskylä

Suomi

Phone: +358207558250

E-Mail: info.remstar.fi(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.fi

 

Jokainen rekisteröity voi milloin tahansa kääntyä tietosuojaa koskevilla ja ehdotuksilla suoraan tietosuojavaltuutettumme puoleen.

4. Evästeet

Kardex Holding AG:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka internetselaimen välityksellä asetetaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään.

Lukuisilla verkkosivuilla ja palvelimilla käytetään evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin kutsutun evästetunnuksen. Evästetunnus on evästeen yksiselitteinen tunniste. Evästetunnus on merkkijono, jonka verkkosivustot ja palvelimet liittävät selaimeen, johon eväste on tallennettu. Tällä tavalla verkkosivustot ja palvelimet pystyvät erottamaan selaimen muista selaimista, joihin on tallennettu eri evästeitä. Tietty verkkoselain voidaan tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen perusteella.

Evästeiden avulla Kardex Holding AG voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeitä.

Evästeellä voidaan optimoida verkkosivustomme tietoja ja tarjouksia käyttäjän mukaisesti. Kuten jo mainittu, evästeet mahdollistavat, että voimme tunnistaa uudelleen verkkosivustomme käyttäjät. Tämän uudelleentunnistamisen tarkoituksena on helpottaa verkkosivustomme käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse jokaisen verkkosivustolla vierailun yhteydessä syöttää uudelleen kirjautumistietojaan, koska sen suorittaa verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla tuotteet, jotka asiakas on asettanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä. Se on mahdollista kaikissa yleisesti käytössä olevissa selaimissa. Jos rekisteröity passivoi evästeet käyttämässään selaimessa, verkkosivustomme kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä.

5. Yleisten tietojen kerääminen

Kardex Holding AG:n verkkosivusto kerää yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä vierailee verkkosivustolla. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerätä voidaan (1) käytetyt selaintyypit ja versiot, (2) hakevan järjestelmän käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivu, jolta hakeva järjestelmä saapuu verkkosivustollemme (niin kutsuttu referrer), (4) alisivusto, jonka hakeva järjestelmä ohjaa verkkosivustollemme, (5) verkkosivustolla vierailun päivämäärä ja kellonaika, (6) internetprotokollaosoitteet (IP-osoitteet), (7) hakevan järjestelmän internetpalveluntarjoaja ja (8) muut samankaltaiset tiedot, joita voidaan käyttää, kun tietotekniikkajärjestelmiimme hyökätään.

Yleisiä tietoja käyttäessään Kardex Holding AG ei tee rekisteröityä koskevia päätelmiä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin (1) toimittamaan verkkosivustomme sisällöt oikein, (2) optimoimaan verkkosivustomme sisältöjä ja sen mainoksia, (3) takaamaan tietotekniikkajärjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan jatkuvan toimintakyvyn ja (4) antamaan lainvalvontaviranomaisille rikosoikeudelliseen menettelyyn tarvittavat tiedot verkkohyökkäyksissä. Kardex Holding AG analysoi näitä anonyymisti kerättyjä tietoja toisaalta tilastollisesti ja toisaalta tavoitteenaan parantaa yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvallisuutta varmistaaksemme käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojatason. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

6. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Kardex Holding AG:n verkkosivusto sisältää lakisääteisten määräysten perusteella tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä välittömän viestinnän, mikä käsittää niin kutsutun sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Sikäli kuin rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn rekisterinpitäjän käsittelyä varten vapaaehtoisesti lähettämät henkilötiedot tallennetaan käsittelyä tai rekisteröityyn otettavaan yhteyttä varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen tai estäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja sen ajan, kun niitä tarvitaan saavuttamaan tallennuksen tarkoitus, tai niin kauan kuin EU:n lainsäätäjät tai muut rekisterinpitäjää koskevat lait tai määräykset sitä vaativat.

Kun tallennuksen syy ei ole enää sovellettavissa tai kun EU:n lainsäätäjän tai muun vastuullisen lainsäätäjän määrittämä tallennusaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti ja lakisääteisten määräysten mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

a) Oikeus vahvistukseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön mukainen oikeus vaatia rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen.

b) Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön perusteella oikeus saada rekisterinpitäjältä maksutta tietoja hänestä tallennetuista henkilötiedoista sekä kopio näistä tiedoista. Lisäksi EU:n lainsäädäntö myöntää rekisteröidylle oikeuden saada seuraavat tiedot:

Käsittelyn tarkoitukset

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa

Mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos tietoja ei kerätä rekisteröidyltä: kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot

Automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeuttaan, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen.

c) Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jokaisella rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n lainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen.

d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön mukainen oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täytyy ja käsittely ei ole tarpeellista:

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.

Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötiedot on kerätty GDPR-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Mikäli yhtä yllä mainituista syistä voidaan soveltaa ja rekisteröity haluaa vaatia Kardex Holding AG:n tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen. Kardex Holding AG:n työntekijä huolehtii siitä, että poistamispyyntö toteutetaan välittömästi.

Jos Kardex Holding AG on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme on rekisterinpitäjänä GDPR-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollinen poistamaan henkilötiedot, Kardex Holding AG toteuttaa käytettävissä olevan teknologian ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröitynyt on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, sikäli kuin käsittely ei ole tarpeellista. Kardex Holding AG:n työntekijä huolehtii yksittäistapauksissa tarvittavista toimenpiteistä.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Mikäli yhtä yllä mainituista edellytyksistä voidaan soveltaa ja rekisteröity haluaa vaatia Kardex Holding AG:n tallentamien henkilötietojen rajoittamista, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen. Kardex Holding AG:n työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

f) Oikeus tietojen siirtämiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön nojalla oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa Hänellä on lisäksi oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti, sikäli kuin käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Rekisteröidyllä on käyttäessään GDPR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista tietojen siirtämistä koskevaa oikeutta myös oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröity voi kääntyä Kardex Holding AG:n jonkin työntekijän puoleen, kun hän haluaa käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

g) Vastustamisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön nojalla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, Se koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Kardex Holding AG ei käsittele enää henkilötietoja, jos käsittelyä on vastustettu, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos Kardex Holding AG käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity ilmoittaa Kardex Holding AG:lle vastustavansa käsittelyä suoramarkkinointia varten, Kardex Holding AG ei käsittele henkilötietoja enää tähän tarkoitukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus vastustaa, että Kardex Holding AG käsittelee henkilötietoja tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan esittämällä sen suoraan Kardex Holding AG:n jollekin työntekijälle tai jollekin toiselle työntekijälle. Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi myös käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

h) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Jokaisella rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n lainsäädännön nojalla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä mainittua ei sovelleta, jos päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, (2) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, Kardex Holding AG toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä automatisoituja päätöksiä koskevaa oikeuttaan, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen.

i) Oikeus tietosuojaa koskevan suostumuksen peruuttamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n lainsäädännön mukaisesti oikeus peruuttaa milloin tahansa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Jos rekisteröity haluaa käyttää suostumuksen peruuttamista koskevaa oikeuttaan, hän voi aina kääntyä rekisterinpitäjän jonkin työntekijän puoleen.

9. Tietosuoja työnhaussa ja hakumenettelyissä

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja hakumenettelytarkoituksiin. Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin on etenkin silloin, kun työnhakija lähettää hakemuksensa rekisterinpitäjälle sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta. Kun rekisterinpitäjä solmii työsopimuksen hakijan kanssa, annetut tiedot tallennetaan työsuhteen täytäntöönpanoa varten noudattaen lakisääteisiä määräyksiä. Jos rekisterinpitäjä ei solmi työsopimusta työnhakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kuluttua ilmoitetusta kieltävästä päätöksestä, sikäli kuin poistamista eivät estä rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut. Muu oikeutettu etu on tässä mielessä esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun lain (AGG) mukainen todistusvelvollisuus.

10. Tietosuojamääräykset AddThis-laajennuksen käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon AddThis-komponentteja. AddThis on niin kutsuttu sosiaalisten kirjanmerkkien tarjoaja. Tämä palvelu mahdollistaa verkkosivujen helpon merkitsemisen painikkeiden välityksellä. Kun hiiri viedään AddThis-komponentin päälle tai hiirellä painetaan AddThis-komponenttia, näytetään merkintä- ja jakamispalvelujen luettelo. AddThisiä käytetään yli 15 miljoonalla verkkosivulla, ja painikkeet näytetään operaattorin tietojen mukaan yli 20 miljardia kertaa vuodessa.

AddThis-operaattori on AddThis, Inc 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Kun haetaan tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota rekisterinpitäjä hallitsee ja johon on integroitu AddThis-komponentti, kyseinen AddThis-komponentti johdattaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmässä olevan selaimen automaattisesti lataamaan tietoja verkkosivustolta www.addthis.com. Tämän teknisen menetelmän puitteissa AddThis saa tietoja vierailusta ja siitä, mitä tämän verkkosivuston konkreettisia sivuja rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä käyttää. Lisäksi AddThis saa tiedon internetpalveluntarjoajan (ISP) rekisteröidyn tietokonejärjestelmälle kohdistamasta IP-osoitteesta, selaintyypistä, selaimen kielestä, ennen meidän verkkosivustoamme haetusta verkkosivusta, verkkosivuillamme vierailun päivämäärästä ja kellonajasta. Näillä tiedoilla AddThis luo anonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tällä tavoin AddThisille siirretyt tiedot mahdollistavat AddThisille itselleen ja AddThisin sidosyrityksille tai sen kumppaniyrityksille, että ne voivat puhutella rekisterinpitäjän verkkosivustolla vierailevaa kohdistetusti personalisoidulla ja mielenkiintoon perustuvalla mainonnalla.

AddThis näyttää personalisoitua ja mielenkiintoon perustuvaa mainontaa yrityksen asettaman evästeen perusteella. Tämä eväste analysoi rekisteröidyn käyttämän tietokonejärjestelmän yksilöllistä selailua. Eväste tallentaa tietokonejärjestelmästä verkkosivuille lähtevät vierailut.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet, kuten edellä jo mainittu, käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Käytetyn selaimen tällainen asetus estäisi myös, että AddThis asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi jo AddThisin asettamat evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä.

Rekisteröidyllä on lisäksi mahdollisuus kieltää pysyvästi AddThisin suorittama henkilötietojen käsittely. Sitä varten rekisteröidyn on klikattava opt out -painiketta linkissä http://www.addthis.com/privacy/opt-out, joka asettaa opt out -evästeen. Kieltämisellä asetettu opt out -eväste asetetaan rekisteröidyn käyttämään tietotekniikkajärjestelmään. Jos evästeet poistetaan rekisteröidyn järjestelmästä kieltämisen jälkeen, rekisteröidyn on klikattava linkkiä uudelleen ja asettaa uuden opt out -evästeen.

Opt out -evästeen asettamisen yhteydessä on kuitenkin mahdollisuus, että rekisteröity ei voi käyttää enää kaikkia rekisterinpitäjän verkkosivuja.

AddThisin voimassa olevat tietosuojamääräykset ovat haettavissa osoitteesta http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Google Analytics -palvelun käyttöä koskevat tietosuojamääräykset (anonymisoinnilla)

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Google Analytics -komponentin (anonymisoinnilla). Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalyysi tarkoittaa verkkosivustolla vierailevien käyttämistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja analysointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää tietoja muun muassa siitä, miltä verkkosivulta rekisteröity on tullut verkkosivulle (niin kutsuttu referrer), mitä verkkosivuston alisivuja on haettu tai kuinka usein ja kuinka kauan alisivua on katsottu. Verkkoanalyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja verkkomainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Google Analytics -komponentin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain Views, CA 94043-1351, USA.

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analytics -verkkoanalyysiin liitännäistä ”_gat._anonymizelp”. Tällä liitännäisellä Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn internetliittymän IP-osoitteen, kun verkkosivuillemme tullaan Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai jostakin muusta Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saatuja tietoja muun muassa analysoimaan verkkosivustomme käyttöä, laatimaan meille verkkoraportteja verkkosivustomme tapahtumista ja tuottamaan muita verkkosivustomme käyttöä koskevia palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Eväste mahdollistaa Googlelle verkkosivustomme käytön analyysin. Kun haetaan tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota rekisterinpitäjä hallitsee ja johon on integroitu Google Analytics komponentti, kyseinen Google Analytics -komponentti johdattaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmässä olevan selaimen automaattisesti lähettämään tietoja Googlelle verkkoanalyysiä varten. Tämän teknisen menetelmän puitteissa Google saa henkilökohtaisia tietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jonka avulla Google saa tietoonsa muun muassa vierailijan alkuperästä ja klikeistä, mikä mahdollistaa provisiolaskennat.

Evästeellä tallennetaan henkilötietoja, esimerkiksi sivuilla vierailun aika, paikka, josta käsin sivulla vierailtiin, ja kuinka usein rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme. Jokaisen verkkosivuillamme vierailun yhteydessä nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite, lähetetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvalloissa. Google saattaa luovuttaa nämä teknisellä menetelmällä kerätyt henkilötiedot kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet, kuten edellä jo mainittu, käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Käytetyn selaimen tällainen asetus estäisi myös, että Google asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi jo Google Analyticsin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa ja estää Googlen Analyticsin luomat tiedot, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöä, ja sen, että Google käsittelee näitä tietoja. Rekisteröidyn on sitä varten ladattava selainliitännäinen linkistä tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämä selainliitännäinen ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptillä, että verkkosivuilla vierailuja koskevia tietoja ei saa välittää Google Analyticsille. Google huomioi selainliitännäisen asennuksen kielloksi. Kun rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen myöhemmin, rekisteröidyn on asennettava selainliitännäinen passivoidakseen Google Analyticsin. Mikäli rekisteröity tai hänen toimivalta-alueeseensa lukeutuva henkilö poistaa selainliitännän asennuksen tai passivoi sen, selainliitäntä on mahdollista asentaa tai aktivoida uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteista https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics kuvataan tarkemmin linkissä https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Tietosuojamääräykset Google Remarketing -palvelun käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Google Remarketing -palvelun. Google Remarketing on Google AdWordsin toiminto, jonka avulla yritys voi näyttää mainoksia internetin käyttäjille, jotka ovat olleet aikaisemmin yrityksen verkkosivuilla. Google Remarketingin integroinnilla yritys voi laatia käyttäjäkohtaista markkinointia ja siten näyttää internetin käyttäjille mielenkiintoon perustuvia mainoksia.

Google Remarketingin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain Views, CA 94043-1351, USA.

Google Remarketingin tarkoituksena on näyttää mielenkiintoon perustuvia mainoksia. Google Remarketingin avulla voimme näyttää Googlen mainosverkon kautta tai muilla verkkosivuilla mainoksia, jotka on sovitettu internetin käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin.

Google Remarketing asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Evästeen avulla Google voi tunnistaa verkkosivustomme vierailijan, kun tämä vierailee sen jälkeen verkkosivuilla, jotka kuuluvat myös Googlen mainosverkkoon. Kun vieraillaan verkkosivulla, johon on integroitu Google Remarketing -palvelu, rekisteröity tunnistautuu automaattisesti Googlen palveluun. Tämän teknisen menetelmän puitteissa Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen tai verkossa liikkumisen tietoja, joita Google käyttää muun muassa mielenkiintoon perustuvaan mainontaan.

Evästeillä tallennetaan henkilötietoja, esimerkiksi verkkosivut, joilla rekisteröity on vieraillut. Jokaisen verkkosivuillamme vierailun yhteydessä lähetetään henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite, Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvalloissa. Google saattaa luovuttaa nämä teknisellä menetelmällä kerätyt henkilötiedot kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet, kuten edellä jo mainittu, käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Käytetyn selaimen tällainen asetus estäisi myös, että Google asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi jo Google Analyticsin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä.

Rekisteröity voi myös kieltää, että Google näyttää hänelle mielenkiintoon perustuvia mainoksia. Sitä varten rekisteröidyn on käytävä jokaisella käyttämällään selaimella osoitteessa www.google.de/settings/ads ja suorittaa haluamansa asetukset.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Tietosuojamääräykset Google AdWords -palvelun käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Google AdWords -palvelun. Google AdWords on verkkomainontapalvelu, jonka avulla mainostajat voivat esittää mainoksia sekä Googlen hakutuloksissa että myös Googlen mainosverkossa. Google AdWordsilla mainostajat voivat määrittää ennalta tiettyjä avainsanoja, joiden avulla Googlen hakutuloksissa näytetään mainos vain silloin, kun käyttäjä hakee hakukoneella avainsanaan liittyvän hakutuloksen. Mainokset jaetaan Googlen mainosverkossa automaattisella algoritmilla ja huomioiden aiemmin määritetyt avainsanat aiheeseen liittyville verkkosivuille.

Google AdWordsin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain Views, CA 94043-1351, USA.

Google AdWordsin tarkoituksena on verkkosivustomme mainonta näyttämällä mielenkiintoon perustuvaa mainontaa kolmansien yritysten verkkosivuilla ja Googlen hakukoneen hakutuloksissa sekä vierasmainonta meidän verkkosivustollamme.

Kun rekisteröity siirtyy Google-mainoksen välityksellä verkkosivuillemme, Google asettaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään niin kutsutun konversioevästeen. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Konversioevästeen voimassaolo päättyy kolmenkymmenen päivän jälkeen, ja sen tarkoituksena on tunnistaa rekisteröity. Konversioevästeellä, sikäli kuin se ei ole vanhentunut, tarkistetaan, onko verkkosivustollamme haettu tiettyjä alisivuja, esimerkiksi verkkokauppajärjestelmän ostoskori. Me sekä Google saamme tietoomme konversioevästeellä, onko rekisteröity, joka on siirtynyt verkkosivustollemme AdWords-mainoksen kautta, kerryttänyt myyntituottoja, eli ostanut tuotteita tai keskeyttänyt ostoksen.

Google käyttää konversioevästeellä kerättyjä tietoja verkkosivustomme kävijätilastojen laatimiseen. Me käytämme kävijätilastoja määrittämään niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka on välitetty meille AdWords-mainosten kautta, eli määrittämään kyseisen AdWords-mainoksen menestyksen tai epäonnistumisen ja optimoimaan AdWords-mainoksiamme tulevaisuutta varten. Yrityksemme ja muut Google AdWords mainosasiakkaat eivät saa Googlelta tietoja, joilla rekisteröity voitaisiin tunnistaa.

Konversioevästeillä tallennetaan henkilötietoja, esimerkiksi verkkosivut, joilla rekisteröity on vieraillut. Jokaisen verkkosivuillamme vierailun yhteydessä lähetetään henkilötietoja, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite, Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvalloissa. Google saattaa luovuttaa nämä teknisellä menetelmällä kerätyt henkilötiedot kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet, kuten edellä jo mainittu, käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Käytetyn selaimen tällainen asetus estäisi myös, että Google asettaa konversioevästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi jo Google AdWordsin asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä.

Rekisteröity voi myös kieltää, että Google näyttää hänelle mielenkiintoon perustuvia mainoksia. Sitä varten rekisteröidyn on käytävä jokaisella käyttämällään selaimella osoitteessa www.google.de/settings/ads ja suorittaa haluamansa asetukset.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Tietosuojamääräykset WordPressin Jetpack-lisäosan käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Jetpack-lisäosan. Jetpack on WordPress-liitännäinen, joka tarjoaa WordPressiin pohjautuvan verkkosivuston haltijalle lisätoimintoja. Jetpack antaa verkkosivuston haltijalle muun muassa yleisnäkymän sivustolla kävijöistä. Liittyvien kirjoitusten ja julkaisujen esittämisellä tai mahdollisuudella jakaa sisältöjä sivulla voidaan myös lisätä kävijämäärää. Jetpackiin on lisäksi integroitu turvallisuusominaisuuksia, niin että Jetpackia käyttävä verkkosivusto on suojattu paremmin väsytyshyökkäyksiltä. Jetpack optimoi ja nopeuttaa verkkosivustolla olevien kuvien lataamista.

WordPressin Jetpack-liitännäisen operaattori on Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Operaattori käyttää Quantcast Inc.:n, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, jäljitystekniikkaa.

Jetpack asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Kun haetaan tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota rekisterinpitäjä hallitsee ja johon on integroitu Jetpack-komponentti, kyseinen Jetpack-komponentti johdattaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmässä olevan selaimen siirtämään tietoja Automatticille analyysitarkoituksiin. Tämän teknisen menetelmän puitteissa Automattic saa tietoja, joita käytetään verkkosivustolla tapahtuneiden vierailujen yleisnäkymän laadintaan. Tällä tavoin hankittuja tietoja käytetään analysoimaan rekisterinpitäjän verkkosivustolla vierailleen rekisteröidyn käyttäytymistä, ja niitä analysoidaan verkkosivuston optimointitarkoituksiin. Jetpack-komponentilla kerättyjä tietoja ei käytetä ilman rekisteröidyltä ennalta saatua nimenomaista erillistä suostumusta rekisteröidyn tunnistamiseen. Myös Quantcast saa tietoonsa nämä tiedot. Quantcast käyttää tietoja samaan tarkoitukseen kuin Automattic.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet, kuten edellä jo mainittu, käytetyn verkkoselaimen vastaavalla asetuksella ja siten kieltää pysyvästi evästeiden asettamisen. Käytetyn selaimen tällainen asetus estäisi myös, että Automattic/Quantcast asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi jo Automatticin asettamat evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muun ohjelman välityksellä.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa ja estää Jetpack-evästeellä luodut tiedot, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöä, ja sen, että Automattic/Quantcast käsittelee näitä tietoja. Sitä varten rekisteröidyn on klikattava opt out -painiketta linkissä www.quantcast.com/opt-out/, joka asettaa opt out -evästeen. Kieltämisellä asetettu opt out -eväste asetetaan rekisteröidyn käyttämään tietotekniikkajärjestelmään. Jos evästeet poistetaan rekisteröidyn järjestelmästä kieltämisen jälkeen, rekisteröidyn on klikattava linkkiä uudelleen ja asettaa uuden opt out -evästeen.

Opt out -evästeen asettamisen yhteydessä on kuitenkin mahdollisuus, että rekisteröity ei voi käyttää enää kaikkia rekisterinpitäjän verkkosivuja.

Automatticin voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta automattic.com/privacy/. Quantcastin voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Tietosuojamääräykset Shariff-lisäosan käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Shariff-komponentin. Shariff-komponentti asettaa käyttöön sosiaalisen median painikkeita, jotka ovat tietosuojavaatimusten mukaisia. Shariff on kehitetty saksalaiselle c't-tietokonelehdelle, ja sen julkaisee GitHub, Inc.

Komponentin kehittäjä on GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Verkkoyhteisöjen käyttöön asettamat painikeratkaisut siirtävät tavallisesti henkilötietoja kyseiselle verkkoyhteisölle, kun käyttäjä vierailee verkkosivulla, johon on integroitu sosiaalisen median painike. Shariff-komponentti siirtää henkilötietoja verkkoyhteisöille vasta sitten, kun verkkosivustolla kävijä painaa aktiivisesti sosiaalisen median painiketta. Lisätietoja Shariff-komponentista löytyy c't-tietokonelehden verkkosivustolta osoitteesta http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html . Shariff-komponentin tarkoituksena on suojata verkkosivustollamme vierailevien henkilötietoja ja mahdollistaa samalla, että voimme integroida tähän verkkosivustoon verkkoyhteisöjen painikeratkaisun.

Lisätietoja ja GitHubin voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Tietosuojamääräykset HubSpot-työkalun käytössä

Verkkosivustomme käyttää Hubspotia, kolmannen osapuolen yritystä, markkinoinnin automatisointiin. Hubspot asettaa evästeitä, jotka seuraavat käyttäjän kanssakäymistä verkkosivustomme kanssa. Hubspot seuraa myös selaimen välittämiä tietoja, kuten päätellyt alueet, IP-osoitteet ja toistuvat vierailut. Käyttäjät pysyvät anonyymeinä, paitsi kun käyttäjä on antanut henkilötietoja lähettämällä lomakkeen. Lisätietoja Hubspot-evästeitä ja niiden käytöstä löytyy Hubspotin tietosuojaselosteesta osoitteesta https://legal.hubspot.com/privacy-policy

17. Käsittelyn lainmukaisuus

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta toimii yrityksellemme sellaisten käsittelyjen oikeusperusteena, joiden kohdalla pyydämme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi käsittelytoimissa, joissa tavaroiden tai palvelujen tai vastikkeen tarjoaminen on tarpeellista, tämän käsittelyn perusteena on GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta. Sama pätee sellaisiin käsittelytoimiin, joita tarvitaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palvelujamme koskeviin kysymyksiin. Jos yrityksellämme on lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on tarpeen, esimerkiksi verovelvollisuuksien täyttämiseksi, käsittelyn perusteena on GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta. Henkilötietojen käsittely voi harvoissa tapauksissa olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin on esimerkiksi silloin, kun yrityksessä vieraileva loukkaantuu, minkä vuoksi tämän nimi, ikä, sairausvakuutustiedot tai muut elintärkeät tiedot on luovutettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Siinä tapauksessa käsittelyn perusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta. Lopuksi käsittelytoimien perusteena voi olla GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Tälle oikeusperusteelle pohjautuvat käsittelytoimet, joita edellä mainitut oikeusperusteet eivät koske, kun ne ovat tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Tällaiset käsittelytoimet ovat sallittuja meille erityiseksi sen vuoksi, koska eurooppalainen lainsäätäjä on maininnut ne erityisesti. Se on katsonut, että oikeutettu etu voi olla kyseessä silloin, kun rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR-asetuksen 47 johdanto-osa 2 lause)

18. Käsittely rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Kun henkilötietojen käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, meidän oikeutettu etumme on liiketoimintamme toteuttaminen työntekijöittemme ja osakkaittemme hyväksi.

19. Henkilötietojen tallennuksen kesto

Henkilötietojen tallennuksen keston kriteeri on siihen liittyvä lakisääteinen säilytysaika. Tämän ajan päättymisen jälkeen vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, sikäli kuin niitä ei tarvita enää sopimuksen toimeenpanoon tai sopimuksen tekemiseen.

20. Lakisääteiset tai sopimusperusteiset määräykset henkilötietojen saataville asettamiseksi; tarpeellisuus sopimuksen solmimista varten; rekisteröidyn velvollisuus henkilötietojen antamiseen; antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Mainitsemme, että henkilötietojen antaminen on osittain lakisääteinen vaatimus (esim. verotusmääräykset) tai voivat olla tarpeen sopimukseen perustuvan velvoitteen mukaisesti (esim. sopimuskumppanille annettavat tiedot). Rekisteröidyn on joissakin tapauksissa annettava käyttöön henkilötietoja, joita me käsittelemme myöhemmin. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme solmii sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen antamatta jättämisen seurauksena olisi, että sopimusta ei voitaisi solmia rekisteröidyn kanssa. Ennen henkilötietojen antamista rekisteröidyn on käännyttävä työntekijämme puoleen. Työntekijämme selvittää rekisteröidylle tapauskohtaisesti, onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä vai tarpeen sopimuksen solmimista varten, onko henkilötietojen antaminen vaadittua lakisääteisesti vai sopimuksen perusteella ja mitä seuraamuksia henkilötietojen antamatta jättämisellä olisi.

21. Automatisoidun päätöksen soveltaminen

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automatisoituja päätöksiä tai profilointia.

22. LinkedIn Insight Tag: Tietosuojaperiaatteiden osa

Käytämme LinkedIn-verkoston markkinointitoimintoja (ns. ”LinkedIn Insight Tag”) . Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”) Aina, kun LinkedIn-toimintoja sisältävällä sivustomme sivulla vieraillaan, yhteys LinkedIn-palvelimiin muodostetaan. LinkedIn saa tiedon siitä, että olet vieraillut Internet-sivustollamme IP-osoitteestasi. LinkedIn Insight Tag -toiminnon avulla analysoimme LinkedIn-palvelun sisältämien kampanjoittemme onnistumista tai määritämme kampanjoiden kohderyhmiä sen perusteella, kuinka käyttäjät toimivat verkossa julkaisemamme sisällön suhteen. Jos olet rekisteröitynyt LinkedIn-palveluun, käyttäjätilillesi tallentuu tieto siitä, kuinka käytät verkossa julkaisemaamme sisältöä. LinkedIn tallentaa käyttäjätilillesi tiedon sivustomme käytöstä myös silloin, kun painat ”Suosittele”-painiketta ollessasi kirjautunut LinkedIn-palveluun. Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti kohdennetussa mainonnassa oikeutetun edun toteuttamiseksi sekä kyseisen mainonnan tulosten ja tehon analysoinnissa. LinkedIn on sertifioitu Privacy Shield Framework ‑sopimuksen mukaisesti, mikä takaa, että eurooppalaista tietosuojalakia noudatetaan www.privacyshield.gov/participant . Voit perua LinkedIn-palvelun oikeuden sivuston käytön analysointiin sekä sivuston käyttöön perustuvat suositukset seuraavasta linkistä (”Opt-out”): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Lisätietoja LinkedIn-palvelun tietosuojasta löydät osoitteesta: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Tämä tietosuojaseloste on laadittu Unterfrankenin ulkoisena tietosuojavaltuutettuna toimivan DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH:n laadintatyökalulla yhdessä WILDE BEUGER SOLMECKE asianajotoimiston tietosuoja-asianajajien kanssa.

 
OK